Din

Ramazan-ı Şerif Duası

Ramazan-ı Şerif duası,  Allahu Teala’nın güzel esmalarından oluşan  sevabı ve hikmeti bol olan bir duadır. 

Kuran-ı Kerimde şu şekilde buyrulur:

“ En güzel isimler yüce Allah’ındır. Yüce Allah’a dua ettiğiniz zaman, o güzel isimleriyle dua ediniz.”

Peygamber efendimiz Hz. Muhammet(s.a.v), Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah’ın doksandokuz ismi vardır. Her kim, bu bereketli (mübarek) isimleri vird(vazife) olarak çekerse ( sayarsa), dua olarak okursa, o kimse mutlaka ( behamal-kuşkusuz) cennete gider. ( Cennete girecektir).” buyurmuştur.

Bu kadar bereketli olan ramazan duası şu şekilde…

RAMAZAN-I ŞERİF  DUASI

Allahümme inni es’elüke biesmaikel’hüsna

 • Ya Allah Celle Celalüh: Fa’lem ennehu la ilahe illallah
 • Ya Rahmanü Celle Celalüh: Errahmanü allemel Kur’an
 • Ya Rahimü Celle Celalüh: Ve Kanellahü Gafurar’Rahiyma
 • Ya Melikü Celle  Celalüh: Maliki yevmiddin
 • Ya Kuddusü Celle Celalüh: El’Melikül’Kuddüs’selamü
 • Ya Mütealü Celle Celalüh: Fetealallahül-Mellikül Hakkül’Mübiyyn
 • Ya Selamü Celle Celalüh: Vallahü yed’u ila darisselam
 • Ya Mü’minü Celle Calalüh: El Mü’minül’Müheyminül’Azizül’Cebbarül’Mütekebbir
 • Ya Azizü Celle Celalüh: Ve kanellahü aziyzen hakiyma
 • Ya Haliku Celle Celalüh: Fetebarekallahü ahsenül’halikiyn
 • Ya Musavviru Celle Celalüh: Hüvellezi yüsavviruküm fil’erham
 • Ya Evvelü Celle Celalüh: Hüvel’evvelü vel’ahiru vez’zahiru vel’batın
 • Ya Şekuru Celle Celalüh: İnne Rabbenaleğafurun şekur
 • Ya Ğafuru Celle Celalüh: Vallahü ğafurur’Rahıym
 • Ya Vedudü Celle Celalüh: Ve hüvel ğafurul’vedud
 • Ya Zahiru Celle Celalüh: Vez’zahiru vel’batın
 • Ya Kadıymü Celle Celalüh: Kaimen bil’kıstı la ilahe illa hu
 • Ya Hayyü- Ya Kayyümü Celle Celalüh: Allahü la ilahe illa hüvel’hayyül’kayyüm
 • Ya Semiyy’u Celle Celalüh: Ve hüves’semı’ul’aliym
 • Ya Basiyrü Celle Celalüh: İnnellahe basıyrum bil’ıbadi
 • Ya Haliymü Celle Celalüh: İnnellahe aliyyün haliym
 • Ya Azıymü Celle Celalüh: Ve hüvel aliyyül azıym
 • Ya Hakiymü Celle Celalüh: Ve kanellahü aziyzen hakiyma
 • Ya Keriymü Celle Celalüh: İnnellahe leğaniyuün keriym
 • Ya Kadiru Celle Celalüh: Ve hüvel kadiru ala en yeb’ase aleyküm
 • Ya Muktediru Celle Celalüh: İnde meliykim muktedir
 • Ya Baisü Celle Celalüh: İnnellahe yeb’asü men fil kubur
 • Ya Rezzakü Celle Celalüh: Vallahü hayrur’Razikıyn
 • Ya Varisü Celle Celalüh: Ve lillahi miyrasüs’semavati vel’ard
 • Ya Kaviyyü Celle Celalüh: İnnellahe Kaviyyün Aziz
 • Ya Şehiydü Celle Celalüh. İnnallahe ala külli şey’in Şehiyd
 • Ya Mübdiü Celle Celalüh: Ya Müidü Celle Celalüh: İnnehu hüve yübdiü ve yüıyd
 • Ya Tevvabü Celle Celalüh: İnnehü kane Tevvaba
 • Ya Vahhabü Celle Celalüh: İnneke entel’vahhab
 • Ya Celiylü Celle Celalüh: Zül’Celali vel’ikram
 • Ya Cemiylü Celle Celalüh: Fasbir Sabran Cemiyla
 • Ya Vekiylü Celle Celalüh: Ve kefa billahi vekiyla
 • Ya Kafi Celle Celalüh: Ve kefallahül’mü’miniynel kital
 • Ya Veliyyü Celle  Celalüh: Ve hüvel veliyyül hamiyd
 • Ya Rabbi Celle Celalüh: Rabbil’alemiyn
 • Ya Ganiyyü Celle Celalüh: Vallahül Ğaniyyü ve entümül fukaraü
 • Ya Şakiru Celle Celalüh: İnnellahe şakirun aliym
 • Ya Hallaku Celle Celalüh: Ve hüvel hallakul’Aliym
 • Ya Muhsinü Celle Celalüh: Vallahü yühıbbül mühsınıyn
 • Ya Kadiru Celle Celalüh: Vallahü ala külli şey’in kadir
 • Ya Mufaddılü Celle Celalüh: Vallahü zül’fadlil’azıym
 • Ya Mün’ımü Celle Celalüh: Ve yütimme  ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
 • Ya Müızzü Celle Celalüh: Ya Müzillü Celle Calalüh: Tüızzü men teşaü Ve tüzillü men teşaü
 • Ya Refiy’u Celle Celalüh: Refiy’udderecati
 • Ya Şefiy’u Celle Celalüh: Refiy’udderecati
 • Ya Şefiy’u Celle Celalüh: Men zellezi yeşfe’u ındehu illa biiznih
 • Ya Kebiyru Celle Celalüh: İnnellahe kane aliyyen kebiyra
 • Ya Hakku Celle Celalüh: Fetealallahül melikül Hakku
 • Ya Berrü Celle Celalüh: İnnellahe hüvel berrür rahıymü
 • Ya Vitrü Celle Celalüh: Veşşsef’ı velvetri
 • Ya Ğaffaru Celle Celalüh: İnnehu kane ğaffara
 • Ya Ğafiru Celle Celalüh: Ve ente hayrul ğafiriyn
 • Ya Hamiydu Celle Celalüh: Tenziylüm min hakiymin hamiyd
 • Ya Mennanü Celle Celalüh: Belillahü yemünnü aleyküm
 • Ya Baki Celle Celalüh: Ve yebka vechü rabbik
 • Ya Ehadu Celle Celalüh: Kul hüvellahü ehad
 • Ya Samedü Cella Celalüh: Allahüs’samed
 • Ya Metiynü Celle Celalüh: Hüver rezzaku zül’kuvvetil metiyn
 • Ya Hadi Celle Celalüh: İnnellahe yehdi men yeşa
 • Ya Bediy’u Celle Celalüh: Bediyûssemavati vel’ardhayrul 
 • Ya Aliymü Celle Celalüh: Ve hüve bikülli şey’in aliym
 • Ya Alimü Celle Celalüh: Alimül’ğaybi veş’şehadeh
 • Ya Fettahu Celle Celalüh: Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil’hakkı Ve ente hayrul fatıhıyn
 • Ya Mübiynü Celle Celalüh: İnna fetahna leke fetham mübiyna
 • Ya Mühıytü Celle Celalüh: Vallahü bima ta’melüne mühıyt
 • Ya Kadıyü Celle Celalüh: Vellahü yakdi bilhakkı
 • Ya Hasıybu Celle Celalüh: Ve Kanellahü ala külli şey’in hasıyba
 • Ya Nasıyru Celle Celalüh: Nı’mel mevle ve nı’men nasıyr
 • Ya Vasıu Celle Celalüh: Ve kanenellahü vasian aliyma
 • Ya Kahiru Celle Celalüh: Ve hüvel kahirü fevka ibadih
 • Ya Ğafiru Celle Celalüh: İnnellahe yağfiruz’zünube cemiy’a
 • Ya Tahiru Celle Celalüh: İnnellahe yühıbbül mütetahhiriyn
 • Ya men leyse lehü mislün ve laşebiyhün fil’ardı vela fissemai ve hüves’semiy’ul’aliym
 • Vela havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil’aziym
 • Ve Sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihit tayyibiynet tahiriyne
 • Bi rahmetike ya erhamer’Rahimiyn
 • Vel’hamdülillahi rabbil’alemiyn

Ramazan-ı Şerif duasının Hikmeti

Ramazan-ı Şerif duasında, Allah-u Teala’nın Kuran-ı Kerim’de geçen ayetlerden ismi toplanmıştır. Kuran-ı Kerim’de geçen dua ve isimlerle edilen dualar, dilekler Allah’ın izniyle kabul olur. 

Bu sebepten ötürü birçok islam alimi, Allah’ın( c.c) isimlerini içine alan duaları toplamışlardır. Bu duada bu örneklerden biridir.

Ramazan günleri ve gecelerinde bu duanın okunması tavsiye olunur.

Her kim, Ramazan ayının hürmetine Ramazan gün ve gecelerinde Ramazan-ı Şerif duası okursa, kıyamet günü melekler, bu kişiye hizmet etmek için aralarında yarışır.

Ramazan günlerinde ve gecelerinde Ramazan duasını dualara ekleyerek duaların kabul olması sağlanır.

Hacet ve dileklerin kabulü için, her türlü muratların gerçekleşmesi için Ramazan duası okunur.

Ramazan-ı Şerif ayında istenilen dileklerin, yapılan duaların kabul edildiği ve kabul edileceği bildirilmekte ve müjdelenmektedir.

Bu mübarek ayda, Ramazan günlerini ve gecelerini zikir, dua ve kuran ile geçirmek en kıymetli kazançların başında gelir. Bu sayılı günleri iyi değerlendirmek gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu