Din

Nazar (göz değmesi) duası

İnsanların yaydığı kötü enerji isteyerek veya istemeyerek başka insanlara gerek maddi, gerekse manevi zarar verebilir. Müslümanlar karşılaştıkları bı maddi ve manevi zorluklarda Allah’tan dualar aracılığıyla yardım ister. Kıskançlığın etkisiyle meydana gelen art niyetli, haset bakışlardan korunmayı sağlayan nazar duası…

Nazar nedir?

Hayranlık ve aşırı beğenme sırasında kıskançlığın etkisiyle gözlerden yayılan enerjinin oluşturduğu olumsuz duruma nazar denir. Çoğunlukla bakılan nesnenin bozulmasına, kırılmasına veya hasar görmesine neden olur. İnsanlarda ise sağlığın bozulmasına varan olumsuz etkileri vardır. Nazarın etkisinin gözden yayılan enerjinin dozu, insanın kıskançlığı, öfkesi, kızgınlığı artırdığı düşünülür.

nazar-dualari
Nazar Duası

Bu kötü enerjinin renkli gözlerde daha fazla olduğu düşünülür. Herşeye rağmen modern tıp ve bilim insanları nazarın varlığını henüz kabul etmiş değildir.

Nazar Duası Arapça Okunuşu

Kalem suresi 51 ve 52. ayet

Bismillahirrahmanirrahim

“ Vein yekadülleziyne keferu le’ yüzlikuneke bi’ebsarihim  lemma semi’ uzzikra ve’yekulune innehu le’mecnun. Ve ma hüve illa zükrul’lil’ alemıyn.”

NazarDuası Arapçası

Nazar Duası Arapçası

Nazar Duası Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

“ Ey Resulüm! Doğrusu inkar eden o kafirler, Kur’anı işittikleri zaman, (sana olan) düşmanlıklarından dolayı az kaldı, (çıkası) gözleriyle seni devireceklerdi. Hala da senin İçin, o bir mecnundur. diyorlar. Oysa Kur’an, bütün alemler (evren) için ancak bir öğüttür.”

Bu Ayet-i Kerime, nazar ile, göz değdirmek suretiyle Hz. Peygamberi öldürmek isteyen kafirler hakkında nazil olmuş, gelmiştir. 

Bu ayetler “nazar değmelerine” karşı okunur.

Nazar İçin Okunacak Dualar

Nazar duası türkçe okunuşu

Maşaellahü la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Peygamber efendimiz ( s.a.v) “Bir kimse göz değmesinden (nazardan ) korktuğu zaman bu duayı okuduğu takdirde cenab-ı Hakk’ın kudreti ile ona bir şey zarar vermez” buyurmuştur.

Nazar duası türkçe okunuşu

Nazar değmesinden hasta olan kişi şu duayı 7 kere okur:

Bismillahi ürki-ıke min külli şey’in yü’zike ve min külli’aynin ve hasidin Allahü yeşfike.

Şifa Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Ve yeşfi sudura kavmim Müminiyn.
 2. Ya eyyühennasü kad caetküm mevızatüm mir-Rabbiküm ve şifaül lima fissuduri ve hüdev ve rahmetül lilmü’miniyn.
 3. Yahrucu mim buduniha şarabüm muhtelifün el venühü fihi şifaül linnasi inne fi zalike leayetel likavmiy ye tefekkerun.
 4. Ve nünezzülü minel’Kur’anı ma hüve şifaüv ve rahmetül lil’miniyn.
 5. Ve iza meridtü fe hüve yeşfiyn.
 6. Kul hüve lilleziyne amenü hüdev ve şifaün.

Şeyh Ebu Kasım Kuşeyri (İmam-ı Kuşeyri)nin oğlu hastalanmış. İmam-ı Kuşeyri oğlunun hastalığına üzülürken Resulullahı( s.a.v) rüyasında görmüş. Efendimiz (A.S) imam-ı Kuşeyri’ye:

“- Seni üzüntülü görüyorum. Nedir üzüntün?” diye sormuş.

İmam-ı Kuşeyri:

“- Ya Resulallah! Oğlum çok hastadır, onun için üzülmekteyim.” cevabı vermiş

Bunun üzerine peygamber efendimiz(s.a.v):

“-Oğluna şifa ayetlerini oku” buyurmuş.”

İmam-ı Kuşeyri efendimizin sözünü dinlemiş ve oğluna şifa ayetlerini okumuş. Bunun üzerine Allah’ın izniyle oğlunun şifa bulduğunu anlatmıştır.

Şifa Ayetlerinin faziletleri

 • İbn-i Abbas( r.a) nazara karşı “Ve nünezzilü minel’Kuran” ayetini okurmuş. Bu ayeti kerim hürmetine Allah’tan şifa vermesini niyaz edermiş.
 • Müslüman kişi, sabah akşam şifa ayetlerinin hepsini, hepsini okuyamıyorsa kendine kolay geleni veya en azından en kısa olan 5. ayeti:

“Ve iza meridtü fehüve yeşfin” Ayet-i kerimesini okursa, ömrünün sonuna kadar sıhhat ve sağlık içinde yaşar.

 • Hasta olan kişi, şifa ayetlerini kendi kendine okuyabilir ve bu ayetlerin hürmetine Allah’tan şifa dileyebilir. 
 • Hasta olan kişi, şifa ayetlerini okuyarak avuçlarına üfleyip ağrıyan yerlerini sıvazlayabilir
 • Resulullah efendimizden(s.a.v) şöyle bir rivayet vardır:

Çocuğu sara hastası olan bir kadın, çocuğunu alıp Resulullah’a(Aleyhisselam) gelir.

-Ya Resulullah!  Çocuğumda sara hastalığı var, sık sık sara tutuyor, dua buyurun, der.

Peygamberimiz, çocuğa:

“ Ve nünezzilü minel’Kur’anı mahuve şifaüv ve rahmetül’lil mü’miniyn.” ayetini okumuş. 

Resulullah efendimiz dua buyurmasından sonra çocuk şifa bulmuş, sara hastalığından kurtulmuştur.

En etkili nazar duaları

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” (Bakara suresinin 255)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah, ondan başka ilah yoktur. Diri ve kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerlerde olanların hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. O’nun ilminden ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O yücedir, uludur.

Cebrail(A.S) Peygamber efendimize(s.a.v) şöyle bildirmiştir:

“Cebrail( A.S), bana gelerek şöyle dedi: Cinlerden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına uzandığın zaman Ayetel Kürsi’yi oku.”

Her kim, evinden çıkarken Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teala, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Ayetel Kürsi okuyan kişi için dua ederler ve günahlarının bağışlamasını temenni ederler.

Fatiha Suresinin Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

3- Errahmânir’rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin anlamı

Hamd( övmek, övülmek), alemlerin Rabbi olan, Rahman ve Rahim olan, ahiret gününün sahibi olan Allah’a mahsustur.(Ya Rabbi) ancak sana kulluk ederiz( ibadet ederiz) ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet… Gazaba uğrayanların ve sapıkların( yoluna ) değil.”

İhlas Suresinin Türkçe Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresinin Anlamı

“(Ey Resulüm!) De ki: O Allah’tır. Birdir.(Eşi ortağı yoktur.) Allah Samed’dir.( Bütün varlıkların doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve baş vurduğu, sıkıntılı anlarında aman diye yalvarıp çağırdığı yegane varlıktır). O Allah, doğurmamıştır, doğurulmamıştır…O’nun hiçbir dengi,(benzeri) yoktur,( olamaz da…)

Felak Suresi okunuşu

 1. Kul, euzu birabbil felâk,
 2. min şerri ma hâlak,
 3. ve min şerri gasikin iza vakab,
 4. ve min şerrin neffasâti fil ukad,
 5. ve min şerri hâsidin iza hased.

Felak Suresinin Anlamı

“(Ya Muhammed) De ki: Sabahın Rabbına sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden (her türlü kötülüğünden). Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin(her sihirbazın, büyücünün) şerrinden, hased edeni, ( içindeki hasedini) kıskançlığını açığa vurduğu zaman şerrinden…”

Nas Suresi

 1. Kul, euzu birabbin nâs,
 2. melikin nâs,
 3. ilâhin nâs,
 4. min şerril vasvasil hannas,
 5. ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs,
 6. minel cinneti ven nâs.

Nas Suresinin Anlamı

“(Habibim) insanların Rabbına sığınırım, de. İnsanların (yegane) Malikine sahibine, insanların (yegane) ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden… Öyle bir şeytan ki, insanların kalplerine vesvese verir. (O şeytan) cinlerden  de olur, insanlardan da…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu