Din

37 Tehlil Ayetleri Okunuşu, Faziletleri ve Sırları Nelerdir?

Kuran-ı Kerim’de 37 yerde geçen, “tehlil ayetleri” olarak bilinen ayetler nelerdir? Tehlil ayetleri Arapça ve Türkçe nasıl okunur, anlamı nedir? Tehlil ayetlerinin faziletleri ve sırları nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Tehlil Ayetleri Nedir?

Salih kullardan bazıları şöyle demiştir:

“ Kur’an’da otuz yedi yerde “ Lâ ilâhe illellâh” tehlili geçmektedir.Kim onları okuyarak Cenab-ı Hakk’ı zikrederse,Allah onun kalbine iman,iyilik,hikmet,basiret,ihlas,tevekkül ve vakar gibi manevi meziyetler verir.Kim onları yazar ve boynunda taşırsa veya onu zemzem yada yağmur suyuna koyup içerse Allah (c.c) o kimsenin bedeninden ve bütün azalarından hastalıkları giderir.”

Kuran-ı Kerim’de 37 yerde kelime-i tevhid geçer, bu ayetlere tehlil ayetleri denir.

Tehlil ayetleri şunlardır;

Bakara 163

“Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu).”

Bakara 255

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyulkayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâtive mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâbeyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâşâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvelaliyyul azîm(azîmu).

Ali İmran 2

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyulkayyûm(kayyûmu).

Ali İmran 6

Huvellezî yusavvirukum fîl erhâmi keyfeyeşâ’(yeşâu), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Ali İmran 18

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve,vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzulhakîm(hakîmu).

Nisa 87

llâhu lâ ilâhe illâ huve. Le yecmeannekumilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîhi. Ve men asdeku minallâhi hadîsâ(hadîsen).

En’am 102

Zâlikumullâhu rabbukum, lâ ilâhe illâhuve, hâliku kulli şey’in fa’budûhu, ve huve alâ kulli şey’in vekîl(vekîlun).

En’am 106

 İttebi’ mâ uhıye ileyke min rabbike, lâilâhe illâ huve, ve a’rıd anil muşrikîn(muşrikîne).

A’raf 158

Kul yâ eyyuhân nâsu innî resûlullâhiileykum cemîanillezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), lâ ilâhe illâ huveyuhyî ve yumît(yumîtu), fe âminû billâhi ve resûlihin nebiyyil ummiyyillezîyu’minu billâhi ve kelimâtihî vettebiûhu leallekum tehtedûn(tehtedûne).

Tevbe 31

ttehazû ahbârahum ve ruhbânehum erbâbenmin dûnillâhi vel mesîhabne meryem(meryeme), ve mâ umirû illâ li ya’budû ilâhenvâhidâ (vâhiden),lâ ilâhe illâ huve, subhânehu ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Tevbe 129

Fe in tevellev fe kulhasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbularşil azîm(azîmi).

Yunus 90

Ve câveznâ bi benî isrâîlel bahre feetbeahum fir’avnu ve cunûduhu bagyen ve advâ(adven), hattâ izâ edrakehul garakukâle âmentu ennehu lâ ilâhe illâllezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minelmuslimîn(muslimîne).

Hud 14

: Fe illem yestecîbû lekum fa’lemû ennemâunzile bi ilmillâhi ve en lâ ilâhe huve, fe hel entum muslimûn(muslimûne).

Ra’d 30

Kezâlike erselnâke fî ummetin kad haletmin kablihâ umemun li tetluve aleyhimullezî evhaynâ ileyke ve hum yekfurûne birrahmân(rahmâni), kul huve rabbî lâ ilâhe illâ huve, aleyhi tevekkeltu ve ileyhimetâb(metâbi).

Nahl 2

Yunezzilul melâikete bir rûhi min emrihîalâ men yeşâu min ibâdihî en enzirû ennehu lâ ilâhe illâ ene fettekûni.

Taha 8

 Allâhu lâ ilâhe illâ huve, lehul esmâulhusnâ.

Taha 14

İnnenî enallâhu lâ ilâhe illâ ene fa’budnîve ekımis salâte li zikrî.

Taha 98

İnnemâ ilâhukumullâhullezî lâ ilâhe illâhuve, vesia kulle şey’in ilmen.

Enbiya 25

Ve mâ erselnâ min kablike min resûlinillâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa’budûni.

Enbiya 87

 Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanneen len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innîkuntu minez zâlimîn(zâlimîne).

Mü’min 116

 Fe teâlallâhul melikul hakku, lâilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).

Neml 26

Allâhu lâ ilâhe illâ huve rabbul arşilazîm(azîmi).

Kasas 70

: Ve huvallâhu lâ ilâhe illâ huve, lehulhamdu fîl ûlâ vel âhırati ve lehul hukmu ve ileyhi turceûn(turceûne).

Kasas 88

 Ve lâ ted’u meallâhi ilâhen âhar(âhara),lâ ilâhe illâ huve, kullu şey’in hâlikun illâ vechehu, lehul hukmu ve ileyhiturceûn(turceûne).

Fatır 3

Yâ eyyuhân nâsuzkurû ni’metallâhi aleykum,hel min hâlikın gayrullâhi yerzukukum mines semâi vel ard(ardı), lâ ilâhe illâhuve fe ennâ tu’fekûn(tu’fekûne).

Saffat 35

İnnehum kânû izâ kîle lehum lâ ilâheillâllâhu yestekbirûn(yestekbirûne).

Zümer 6

 Halakakum min nefsin vâhıdetin summe cealeminhâ zevcehâ ve enzele lekum minel en’âmi semâniyete ezvâcin, yahlukukum fîbutûni ummehâtikum halkan min ba’di halkın fî zulumâtin selâsin, zâlikumullâhurabbukum lehul mulku, lâ ilâhe illâ huve, fe ennâ tusrafûn(tusrafûne).

Mü’min 3

Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdilikâbi zît tavl(tavli), lâ ilâhe illâ hûve, ileyhil masîr(masîru).

Mü’min 62

 Zâlikumullâhu rabbukum hâliku kullişey’in lâ ilâhe illâ huve fe ennâ tu’fekûn(tû’fekûne).

Mü’min 65

Huvel hayyu lâ ilâhe illâ huve fed’ûhumuhlisîne lehud dîn(dîne), el hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

Duhan 8

 Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît(yumîtu),rabbukumve rabbu âbâikumul evvelîn(evvelîne).

Haşr 22-23

 Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimulgaybi veş şehâdeh(şehâdeti), huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve,elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârulmutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Tegabun-13

Allâhu lâ ilâhe illâ huve, ve alâllâhifel yetevekkelil mû’minûn(mû’minûne).

Müzemmil 9

Rabbul meşrıkı vel magribi lâ ilâheillâ huve fettehızhu vekîlâ(vekîlen).

Her Derde Deva 37 Tehlil  Ayetlerinin Anlamları

2/BAKARA-163: Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O’ndan başka ilâhyoktur. O, rahmân’dır rahîm’dir.

2/BAKARA-255: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyulkayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâtive mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâbeyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâşâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvelaliyyul azîm(azîmu).

Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır).Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerdeve yerde olan herşey O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaatetme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş vegeleceklerini) bilir. Ve O’nun lminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihataedemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve oikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek),Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyulkayyûm(kayyûmu).

Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır(hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir).

3/ÂLİ İMRÂN-6: Huvellezî yusavvirukum fîl erhâmi keyfeyeşâ’(yeşâu), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

O (Allah) ki, rahimlerde sizi dilediği gibi tasvireder (şekil verir). O’ndan başka ilâh yoktur. O Azîz’dir, Hakîm’dir.

3/ÂLİ İMRÂN-18: Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve,vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzulhakîm(hakîmu).

Allah, şehâdet (şahitlik) etti: Muhakkak ki O’ndanbaşka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahitoldular) ki, O’ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz’dir, Hakîm’dir.

4/NİSÂ-87: Allâhu lâ ilâhe illâ huve. Le yecmeannekumilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîhi. Ve men asdeku minallâhi hadîsâ(hadîsen).

Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Sizi, hakkındaşüphe olmayan kıyâmet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah’tandaha doğru sözlü kim vardır?

6/EN’ÂM-102: Zâlikumullâhu rabbukum, lâ ilâhe illâhuve, hâliku kulli şey’in fa’budûhu, ve huve alâ kulli şey’in vekîl(vekîlun).

Rabbiniz, işte bu Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur.Herşeyi yaratandır. Artık O’na kul olun! Ve O, herşeye vekildir.

6/EN’ÂM-106: İttebi’ mâ uhıye ileyke min rabbike, lâilâhe illâ huve, ve a’rıd anil muşrikîn(muşrikîne).

Rabbinden sana vahyolunana tâbî ol. O’ndan başka ilâhyoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.

7/A’RÂF-158: Kul yâ eyyuhân nâsu innî resûlullâhiileykum cemîanillezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), lâ ilâhe illâ huveyuhyî ve yumît(yumîtu), fe âminû billâhi ve resûlihin nebiyyil ummiyyillezîyu’minu billâhi ve kelimâtihî vettebiûhu leallekum tehtedûn(tehtedûne).

De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki; ben, sizin hepinize(gönderilen) Allah’ın Resûl’üyüm. O ki; semaların ve arzın mülkü, O’nundur.O’ndan başka ilâh yoktur. O, hayat verir (yaşatır) ve öldürür. Öyleyse Allah’ave O’nun ümmî, nebî, Resûl’üne îmân edin ki; O, Allah’a ve O’nun kelimelerine(sözlerine) inanır (îmân eder). Ve O’na tâbî olun ki; böylece siz, hidayeteeresiniz.”

9/TEVBE-31: İttehazû ahbârahum ve ruhbânehum erbâbenmin dûnillâhi vel mesîhabne meryem(meryeme), ve mâ umirû illâ li ya’budû ilâhenvâhidâ (vâhiden),lâ ilâhe illâ huve, subhânehu ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Onlar, ahbarları (dîn adamlarını) ve ruhbanları(rahipleri) ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka Rab’ler edindiler. Tek birilâha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilâhyoktur. (Onların) şirk koştukları şeylerden O (Allah), münezzehtir.

9/TEVBE-129: Fe in tevellev fe kulhasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbularşil azîm(azîmi).

Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlaraşöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’atevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.”

10/YÛNUS-90: Ve câveznâ bi benî isrâîlel bahre feetbeahum fir’avnu ve cunûduhu bagyen ve advâ(adven), hattâ izâ edrakehul garakukâle âmentu ennehu lâ ilâhe illâllezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minelmuslimîn(muslimîne).

Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylecefiravun ve onun ordusu, azgınlıkla (zulümle), düşmanlıkla onları takip etti.(Sular), onu boğacak düzeye erişince, (firavun) o zaman: “İsrailoğullarınınkendisine (O’na) inandığı ilâhtan başka (ilâh) olmadığına ben de îmân ettim. Veben (de), müslümanlardanım (teslim olanlardanım, İslâm’a girenlerdenim).” dedi.

11/HÛD-14: Fe illem yestecîbû lekum fa’lemû ennemâunzile bi ilmillâhi ve en lâ ilâhe huve, fe hel entum muslimûn(muslimûne).

O zaman (eğer) size icabet edemezlerse o taktirde(O’nun) Allah’ın ilmi ile indirilmiş olduğunu ve O’ndan başka ilâh olmadığınıbilin! Artık siz müslüman oldunuz mu (İslâm’a girdiniz mi)?

13/RA’D-30: Kezâlike erselnâke fî ummetin kad haletmin kablihâ umemun li tetluve aleyhimullezî evhaynâ ileyke ve hum yekfurûne birrahmân(rahmâni), kul huve rabbî lâ ilâhe illâ huve, aleyhi tevekkeltu ve ileyhimetâb(metâbi).

Böylece, ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğugibi, seni de, sana vahyettiğimizi, onlara okuman için bir ümmetin içinegönderdik. Onlar, Rahmân’ı inkâr ediyorlar. De ki: “O benim Rabbimdir. Ben O’natevekkül ettim ve O’ndan başka ilâh yoktur. Ve tövbem, dönüşüm (tövbesi kabuledilmiş olarak dönüşüm) O’nadır.”

16/NAHL-2: Yunezzilul melâikete bir rûhi min emrihîalâ men yeşâu min ibâdihî en enzirû ennehu lâ ilâhe illâ ene fettekûni.

Kullarından dilediği kişinin üzerine “Benden başkailâh yoktur.” tarzında uyarmaları için melekleri, emrinden ruh ile beraberindirir. Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun (ruhunuzu ölmeden evvel Banaulaştırın).

20/TÂHÂ-8: Allâhu lâ ilâhe illâ huve, lehul esmâulhusnâ.

Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. En güzel isimler,O’nundur.

20/TÂHÂ-14: İnnenî enallâhu lâ ilâhe illâ ene fa’budnîve ekımis salâte li zikrî.

Muhakkak ki Ben, Ben Allah’ım. Benden başka İlâhyoktur. Öyleyse Bana kul ol ve Beni zikretmek için namazı ikame et!

20/TÂHÂ-98: İnnemâ ilâhukumullâhullezî lâ ilâhe illâhuve, vesia kulle şey’in ilmen.

Sizin İlâhınız sadece Allah’tır ki, O’ndan başka İlâhyoktur. İlim (ilmi) ile herşeyi kaplamıştır (kuşatmıştır).

21/ENBİYÂ-25: Ve mâ erselnâ min kablike min resûlinillâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa’budûni.

Ve senden önce: “Benden başka ilâh yoktur.” diye(kendisine) vahyetmediğimiz bir resûl göndermedik. Öyleyse (sadece) Bana kulolun!

21/ENBİYÂ-87: Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanneen len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innîkuntu minez zâlimîn(zâlimîne).

Ve Zennûn (Yunus A.S), gadaba gelerek (öfkelenerek)gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı (hükmedemeyeceğimizi) zannetti.Sonra karanlıklar içinde (şöyle) nida etti: “Senden başka İlâh yoktur. SenSübhan’sın (herşeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zalimlerden oldum.”

23/MU’MİNÛN-116: Fe teâlallâhul melikul hakku, lâilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).

İşte Hakk Melik olan Allah, çok yüce’dir. O’ndan başkaİlâh yoktur. (O), kerim arş’ın Rabbidir.

27/NEML-26: Allâhu lâ ilâhe illâ huve rabbul arşilazîm(azîmi).

O Allah ki, arşıl azîm’in Rabbidir. O’ndan başka İlâhyoktur.

28/KASAS-70: Ve huvallâhu lâ ilâhe illâ huve, lehulhamdu fîl ûlâ vel âhırati ve lehul hukmu ve ileyhi turceûn(turceûne).

Ve O Allah’tır ki; O’ndan başka İlâh yoktur. Evveldeve ahirde (dünyada ve ahirette) hamd, O’na aittir. Ve hüküm, O’nundur. Ve O’nadöndürüleceksiniz.

28/KASAS-88: Ve lâ ted’u meallâhi ilâhen âhar(âhara),lâ ilâhe illâ huve, kullu şey’in hâlikun illâ vechehu, lehul hukmu ve ileyhiturceûn(turceûne).

Ve Allah ile beraber başka bir İlâh’a dua etme (ibadetetme). O’ndan başka İlâh yoktur. O’nun Zat’ı hariç herşey helâk olucudur. HükümO’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.

35/FÂTIR-3: Yâ eyyuhân nâsuzkurû ni’metallâhi aleykum,hel min hâlikın gayrullâhi yerzukukum mines semâi vel ard(ardı), lâ ilâhe illâhuve fe ennâ tu’fekûn(tu’fekûne).

Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki ni’metini zikredin.Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah’tan başka bir Halîk (birYaratıcı) var mı? O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl (îmândan)döndürülüyorsunuz?

37/SÂFFÂT-35: İnnehum kânû izâ kîle lehum lâ ilâheillâllâhu yestekbirûn(yestekbirûne).

Onlara: “Allah’tan başka İlâh yoktur.”denildiği zaman, onlar mutlaka kibirleniyorlardı.

39/ZUMER-6: Halakakum min nefsin vâhıdetin summe cealeminhâ zevcehâ ve enzele lekum minel en’âmi semâniyete ezvâcin, yahlukukum fîbutûni ummehâtikum halkan min ba’di halkın fî zulumâtin selâsin, zâlikumullâhurabbukum lehul mulku, lâ ilâhe illâ huve, fe ennâ tusrafûn(tusrafûne).

Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan, onunzevcesini (eşini). Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi.Sizi annelerinizin karnında, bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla(halden hale geliştirip dönüştürerek) üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizinRabbiniz Allah’dır. Mülk, O’nundur. O’ndan başka İlah yoktur. Buna rağmen nasıldöndürülüyorsunuz.

40/MU’MİN-3: Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdilikâbi zît tavl(tavli), lâ ilâhe illâ hûve, ileyhil masîr(masîru).

(O ki) günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden,cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. O’ndan başka İlâhyoktur. Dönüş, O’nadır.

40/MU’MİN-62: Zâlikumullâhu rabbukum hâliku kullişey’in lâ ilâhe illâ huve fe ennâ tu’fekûn(tû’fekûne).

İşte o Allah ki, sizin Rabbinizdir. Herşeyi Yaratan’dır.O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?

40/MU’MİN-65: Huvel hayyu lâ ilâhe illâ huve fed’ûhumuhlisîne lehud dîn(dîne), el hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

O, Hayy’dır (hayatta olan). O’ndan başka İlâh yoktur.Öyleyse dîni O’na halis kılarak (Allah’a) dua edin. Hamd, âlemlerin RabbiAllah’a mahsustur.

44/DUHÂN-8: Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît(yumîtu),rabbukumve rabbu âbâikumul evvelîn(evvelîne).

O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizinve evvelki (sizden önceki) babalarınızın Rabbidir.

47/MUHAMMED-19: Fa’lem ennehu lâ ilâhe illâllâhuvestagfir li zenbike ve lil mu’minîne vel mu’minât(mû’minâti), vallâ hu ya’lemumutekallebekum ve mesvâkum.

Bu durumda Allah’tan başka İlâh olmadığını bil vekendi günahların için, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için mağfiret dile.Ve Allah, sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir.

59/HAŞR-22: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimulgaybi veş şehâdeh(şehâdeti), huver rahmânur rahîm(rahîmu).

O Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. Gaybı(görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; Rahmân’dır, Rahîm’dir.

59/HAŞR-23: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve,elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârulmutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir(hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir),Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir(yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah,şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).

64/TEGÂBUN-13: Allâhu lâ ilâhe illâ huve, ve alâllâhifel yetevekkelil mû’minûn(mû’minûne).

Allah; O’ndan başka İlâh yoktur. Ve mü’minler artıkAllah’a tevekkül etsinler.

73/MUZZEMMİL-9: Rabbul meşrıkı vel magribi lâ ilâheillâ huve fettehızhu vekîlâ(vekîlen).

O (Allah), doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başkaİlâh yoktur. Öyleyse O’nu vekil edin.

Her Derde Deva Tehlil Ayetlerinin Arapça Okunuşu

 Tehlil Ayetleri  Türkçe Okunuşu

Eûzi billâhi mineş şetânir racîm*Bismillâhirrahmânir rahıym*

Ve ilahüküm ilâhün vâhıd*Lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym*

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm*Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm*

Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard*Men zellezî yeşfeu ındehû illâ bi iznih*

Ya’lemûü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm*Ve lâ yühıytûne bi şey’in min ılmihî illâ bi mâ şâe*Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ*

Ve hüvel aliyyül azıym*Lâ ikrâhe fid dîni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy*

Fe men yekfür bit tâğûti ve yü’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ*Vallâhü semi’un aliym*elif lâm mim*Allâhü lâ ilâhe hüvel hayyül kayyûm*

Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı müsaddikan li mâ beyne yedeyh*

Hüvellezî yüsavviruküm fil erhâmi keyfe yeşâ*Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym*Şehidellâhü ennhû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kıst* Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym* 

Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Le yecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fih*

Ve men asdeku minellâhi hadîsa*Zâlikümüllâhü rabbeküm*

Lâ ilâhe illâ hû*

Hâliku külli şey’in fa’büdûh*Ve hüve alâ külli şey’in vekıyl*

Ittebı’mâ ûhıye ileyke min rabbik* 

Lâ ilâhe illâ hû*Ve a’rıd anil müşrikîn*Kul yâ eyyühen nâsü innî rasûlillâhi ileykümcemiy’anillezî lehû mülküs semâvâti vel ard* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yümît*Ve mâ ümirû illâ li ya’büdû ilâhen vâhıdâ* Lâ ilâhe illâ hû*

Sübhânehü ammâ yüşrikûn*Fe in tevellev fe kul hasbiyâllâhü lâ ilâhe illâ hû*

Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*Hattâ izâ edrakehül ğaraku kâle âmentü ennehû lâ ilâhe illellezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minel müslimîn*

Fein lem yestecîbû leküm fa’lemû ennemâ ünzile bi ılmillâhi ve en lâ ilâhe illâ hû*

Fe hel entüm müslimûn*

Kul hüve rabbi lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb*

Yünezzilül melâikete bir ruhî min emrihî alâ men yeşâü min ıbâdihî en enzirû lâ ilâhe illâ ene fettekûn*

Ve in techer bil kavli fe innehû ya’lemüs sirra ve ahfâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*

Lehül esmâül husnâ*Ve enahtertüke festemı’limâ yûhâ*

İnnenî enallâhü lâ ilâhe illâ ene fa’büdnî ve ekımis salâte bi zikrî*

İnnemâ ilâhükümullâhüllezî lâ ilâhe illâ hû*Vesia külle şey’in ılmâ*

Fe teâlellâhül melikül hakk* Lâ ilâhe illâ hû*Rabbül arşıl keriym*

Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâbühû ınde rabbih*

Ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhıy ileyhi ennehû lâ ilâhe illâ ene fa’büdûn*Ve zennûni iz zehebe müğadıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil azıym*İnnehüm kâne izâ kıle lehüm lâ ilâhe illellâhü yestekbirûn*Hel min hâlikın ğayrullâhi yerzukuküm mines semâi vel ard*

Ve Hüvellâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül hamdü fil ûlâ vel âhırah*

Ve lehül hûkmü ve ileyhi türceûn* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn *

Ve lâ ted’u meallâhi âhara lâ ilâhe illâ hû*Küllü şey’in hâlikün illâ vecheh*

Lehül hükmü ve ileyhi türceûn*Zâlikümüllâhü rabbeküm lehül mülk* Lâ ilâhe illâ hû*

Fe ennâ tusrâfûn*

Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâbi zıt tavl* Lâ ilâhe illâ hû*

İleyhil masıyr*Zâlikümullâhü rabbüküm hâliku külli şey’* Lâ ilâhe illâ hû*

Fe ennâ tü’fekûn*Hüvel hayyü lâ ilâhe illâ hû hüve fed’ûhü muhlisıyne lehüd dîn*Elhamdü lillâhi rabbil alemîn*Rabbis semâvâti vel erdı ve mâ beynehümâ*

in küntüm mûkınîn* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyi ve yumît*Rabbeküm ve rabbü âbâikümül evvelîn*Fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâhü vestağfir li zenbike ve lil mü’minîne vel mü’minât*Vallâhü ya’lemü müteğallebeküm ve mesvâküm*

Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Âlimül ğaybi veş şehâdeh*

Hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*

Elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir*

Sübhânellâhi ammâ yüşrıkûn*Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ*Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard*

Ve hüvel âzîzül hakîm*Rabbül meşrıkı vel mağribi lâ ilâhe illâ hüve fettehızhü vekiylâ* 

Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn*

Her Derde Deva 37 Tehlil Ayetlerinin Fazilet ve Sırları

 • Kim bu ayetleri okuyarak zikrederse Allah (c.c) o kulun kalbine iyilik verir.
 • Bu ayetleri okuyan kişinin imanı Allah’ın (c.c) izni ile artar.
 • Tehlil ayetlerini, okumaya devam eden kişilerin rızkı artar, fakirlikten kurtulur.
 • Tehlil ayetlerini okuyan ve okumaya devam eden kişinin hastalıkları Allah’ın izni ile şifa bulur.
 • Bu ayetler manevi hastalıklara da şifa olur.
 • Tehlil ayetlerini okuyan kişi sihir ve büyünün şerrinden Allah’ın izni ile korunur.
 • Tehlil ayetleri her türlü gam, keder, sıkıntıyı gidermek niyetiyle okunabilir.
 • Bu ayetleri okuyan borçlu kişi borcunu ödeme gücü bulur.
 • Gurbette olan kişi bu ayetleri okuyarak sıkıntılardan uzak olur.
 • Her türlü korku için bu ayetler okunabilir.
 • Tehlil ayetlerini her sabah okuyan kişi münafıkların şerrinden korunur.
 • Bu duayı her sabah okuyan kişi her türlü beladan korunur.
 • Yolculuk sırasında okuyan kişi yolculuğunu sıkıntısız yapar.
 • Geceleyin okuyan kişi sabaha kadar korunur ve rızıklandırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu