Din

Hamile kalmak için okunacak dua ve sureler nelerdir?Erkek bebek duası nedir?

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” Ancak,  ahlaklı, edepli, salih kişilerden oluşan bir nesil için Allah’a(c.c) bol bol dua edilmelidir, çocukları iyi yetiştirmek için gereken ne ise yapılmalıdır. Son günlerde gençler arasında sıklıkla görülen kısırlığın tıbbi birçok nedeni vardır. Kısırlık tedavisi için mutlaka tıbbi tüm yöntemler denenmelidir, bilimden uzaklaşılmamalıdır.  Bebek sahibi olmak için tıbbi tüm yöntemlerin yanı sıra Allah’tan dua yoluyla  isteyerek tedavi perçinlenmelidir. Peki, bebek sahibi olmak isteyen, hamile kalmak isteyen kadınlar hangi dua ve sureleri okumalı? Erkek bebek sahibi olmak isteyenler hangi dua okumalı? Merak edilenleri sizler için derledik…

Büyükler evlat için “varlığıda, yokluğuda imtihan” derler. Dünya meyvesi olarak da adlandırılan çocuk her evli çiftin arzusudur. Fakat, bazen bazı sağlık sorunları nedeniyle bebek sahibi olmak mümkün olmayabilir. Bu sağlık sorunu kadında da, erkekte de görülebilir. Bu nedenle bebek sahibi olmak isteyen evli çiftlerin her ikiside doktor muayenesine gitmelidir. Tespit edilen sağlık sorununun tedavisi yapılmalıdır. Ancak, günümüzde son günlerde nedensiz kısırlık çok fazla görülmeye başlanmıştır. Sağlık kontrolünde hiçbir sorun olmamasına rağmen, çiftler bebek sahibi olamaz. Bu durumlarda asla isyan etmemeli, sabırla Allah’tan(c.c)  istemeye devam edilmelidir. Unutulmamalı ki, Allah(c.c) her şeyin en iyisini bilendir. Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde ise hayır olabilir. Allah’tan(c.c) gelene razı olmalı, ama dua etmekte ihmal edilmemelidir. 

BEBEK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK  DUALAR

 Çocuk  sahibi olmak için Meryem suresi

1. Kef ha ya ayn sad

2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya

4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra’sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya

5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya

6. Yerisüni ve yerisü min ali ya’kube vec’alhü rabbi radıyya

7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec’al lehu min kablü semiyya

8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya

9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey’a

10. Kale rabbic’al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya

11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya

12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya

13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya

15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb’asü hayya

16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya

17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya

18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya

21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec’alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya

22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya

23. Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya

24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya

25. Ve hüzzı ileyki bi ciz’ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya

26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya

27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci’ti şey’en feryya

28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev’iv ve ma kanet ümmüki beğıyya

29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya

30. Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya

31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya

32. Ve berram bi validetı ve lem yec’alnı cebbaran şekıyya

33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb’asü hayya

34. Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun

35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun

36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa’büduh haza sıratum müstekıym

37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym

38. Esmı’bihim ve ebsır yevme ye’tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın

39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü’minun

40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun

41. Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya

42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta’büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey’a

43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye’tike fettebı’nı ehdike sıratan seviyya

44. Ya ebeti la ta’büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya

45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

47. Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya

48. Ve a’tezilüküm ve ma ted’une min dunillahi ve ed’u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

49. Felemma’tezelehüm ve ma ya’büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya’kub ve küllen cealna nebiyya

50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya

51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya

52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya

53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya

54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va’di ve kane rasulen nebiyya

55. Ve kane ye’müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya

56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya

57. Ve rafa’nahü mekanen aliyya

58. Ülaikellezıne en’amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya

59. Fe halefe mim ba’dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya

60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey’a

61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va’dühu me’tiyya

62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya

63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya

64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)

65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya

66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya

67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey’a

68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya

69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya

70. Sümme le nahnü a’lemü billezıne hüm evla biha sıliyya

71. Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya

72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya

73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya

74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri’ya

75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya’lemune men hüve şerrum mekanev ve ad’afü cünda

76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda

77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda

78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda

79. Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda

80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye’tına ferda

81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza

82. Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda

83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza

84. Fe la ta’cel aleyhim innema neuddülehüm adda

85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda

86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda

87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda

88. Ve kalittehazer rahmanü veleda

89. Le kad ci’tüm şey’en idda

90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda

91. En deav lirrahmani veleda

92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda

93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda

94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda

95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda

96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda

97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda

98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadinev temeu lehüm rikza

Meryem suresi Arapça Yazılışı

Bebek sahibi olmak isteyenler Meryem suresini bol bol okumalıdır.  Bebek sahibi olmak isteyenler, Meryem suresini 41 gün boyunca, günde bir defa okumalıdır. Her sure bitiminde tilavet secdesi getirilerek Allah’tan(c.c) hayırlı bir evlat istenmelidir. Sureyi okuyan kadın ise adet zamanlarında eşine okutmalıdır, böylelikle sayısı 412’e tamamlamalıdır. 

Meryem Suresi, Hz. Zekariya( a.s) çocuk sahibi olmak için ettiği dua olarak da bilinir. Hz. Zekeriya (a.s) çocuk sahibi olabilmek için 3-6. ayetleri okuduğu rivayet edilmiştir.

Yine, Al-i İmran Suresi 38. ayette Hz. Zekeriya (a.s) .çocuk sahibi olabilmek için dua ettiğinden bahsetmektedir.

Al-i İmran Suresi 38. ayet

Orada Zekeriyya, Rabb’ine dua etti: “Rabb’im! Bana katından iyi bir nesil bağışla. Kuşkusuz, Sen duayı işitensin.”

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء

Hunalike dea zekeriyya rabbeh, kale rabbi hebli min ledunke zurriyyeten tayyibeh, inneke semiud dua’.

Hamile kalmak, bebek sahibi olmak için okunacak etkili dua ve sureler

 Anne, baba olmak isteyen evli çiftlerin, hayırlı, sağlıklı bir evlat sahibi olabilmek için okuyabileceği dua ve sureler şunlardır:

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

  • Bismillahirrahmânirrahîm.
  • – Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
  • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
  • ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
  • velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
  • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, her cuma gecesi Ayetel Kürsi’yi 7 defa okur. Ayetel Kürsi ardından da 7 defa şu duayı okur:

“Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Kerim, Ya Rezzak, Ya Hannan, Ya Deyyan, Ya Hakim. Allahım 99 isminin hatırı için bana hayırlı, sağlıklı bir evlat nasip eyle.”

  • Bebek sahibi olmak isteyenler için okunması tavsiye edilen dualardan biri de “Fatiha Suresidir.” Özellikle, cuma geceleri  Fatiha Suresi okunması tavsiye edilir.  Bu sure abdestli bir şekilde, kıbleye dönük olarak, 7 defa okunmalıdır. Ardından, hayırlı bir evlat sahibi olabilmek için Allah’a yalvarılmalıdır.
  •  Çocuk sahibi olabilmek için önerilen bir dua da “Kenzül Arş” duasıdır.  Çocuk sahibi olmak için Kenzül Arş duası sabah namazı ardından, kıbleye dönük okunur. Ardından 7 defa Ayetel Kürsi okunması tavsiye edilir.
  • Çocuk sahibi olmak isteyenler şu duayı 1054 defa okur;

Haşr Suresi 24. ayet;

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۜ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يم

Huva(A)llâhu-lḣâliku-lbâri-u-lmusavvir(u)(s) lehu-l-esmâu-lhusnâ(c) yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)

O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

Denenmiş hamile kalma duası

  • Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere önerilen başka bir dua ise şu şekildedir; Sabah namazı ardından,  41 gün,  41 defa “Yâ Samed  Celle celalühü” zikri ve Âl-i İmran suresinin 38.Ayetini 41 defa  okunur. Ardından,  gecenin üçte birinde  “Ya Samed celle celalühü”  esması 313 defa çekilir. 41 gün bu dualar bir bala üflenir.

Kadın ve erkek çocuk sahibi olmak isteyen çift, cuma günü işrak vaktinden sonra 2 rekat hacet namazı kılar ve Allah’tan hayırlı bir evlat ister. Ardından bu baldan yer. Bal 41 gün boyunca yenilmelidir. Bu tertip 3 defa yapılması önerilir.

Meryem suresi 41 adet  hurmaya nasıl okunur?

Çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adaylarına tavsiye edilen tertiplerden biri de; Meryem Suresi ve 41 adet hurmadır.  Bebek sahibi olmak niyetiyle, 41 adet hurmanın her birine 1 tane Meryem Suresi okunur. Ardından bu hurmalar hamile kalmak istenen kişiye yedirilir.

Hamile kalmak için dua

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler beraber olmadan önce üç defa besmele ile beraber İhlas Suresini okur. Ardından ise şu duayı eder;

“Allahümmec alni min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutiaten.”

“ Allah’ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle.”

Bu duayı, kız ve erkek bebek sahibi olmak isteyen çiftler okuyabilir.

Erkek çocuk sahibi olmak için edilecek dua, lem yelid duası

İslam dini kız çocuklarına ayrı bir değer vermiştir. İslam dininin kız çocuğuna verdiği değerin en büyük örneğini yine peygamber efendimiz (s.a.v) kızlarına verdiği değerle sergilemiştir. Peygamber efendimiz sıklıkla ümmetine kız çocuklarına değer vermeleri gerektiğinin nasihat etmiştir. Unutulmamalıdır ki, evladın kızı, erkeği olmaz. Hayırlısı, hayırsızı olur.

Ancak, her şeyin Allah’tan geldiği unutulmadan, Allah’tan hayırlı erkek evlat istenebilir. 

Erkek çocuk sahibi olmak isteyen kişi hanımı hamileyken elini onun karnına koyarak şu duayı eder;

“Bismillahi ahadis samed ellezi lem yelid velem yuled. Ya Rabbi, bu çocuğun ismini Muhammed aleyhisselam hürmetine Muhammed koydum.” 

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu