Din

Ankebut Ne Demek, Ankebut Suresi Fazileti Nelerdir?

Ankebut suresi, Allah’ın tekliği, öldükten sonra yaşamın var olduğu, Lut, Nuh, İbrahim, Şu’ybp gibi peygamberlerin ibret dolu yaşamlarını anlatan bir suredir.  Surenin Mekke döneminde indiği düşünülür.  69 ayet olan Ankebut suresi faziletleri nelerdir? Ankebut ne demektir, neye iyi gelir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Ankebut Ne Demek?

Ankebut, örümcek demektir. Sure ismini 41. ayette geçen “el Ankebut” kelimesinden almıştır. 

Mushaf sıralamasında 29. suredir. İniş sırasına göre ise 85. suredir. 

Ankebut suresi, Rum suresinden sonra, Mutaffifin suresinden önce gelir. Surenin Mekke döneminde indiği düşünülür. Bazı düşünceler ise surenin Medine döneminde indiği yöndedir.

Bir rivayete göre ise ilk on veya on bir ayet Medine’de devamı ise Mekke’de indiği yöndedir.

Ankebut Suresi Ne Anlatıyor?

Ankebut suresi, ana tema olarak insanların başıboş yaratılmadığı, insanların doğru inanca sahip olmak ve bu doğrultuda yaşaması gerektiğini anlatır. 

Sure insanların imtihan dolu bir yaşam sürdüğünü anlatan bir ayetle başlar.

Surenin ilerleyen ayetlerinde  Hazreti Nuh, İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden, Ad ve Semut kavminden bahseder. 

Ankebut suresi, Hazreti Peygamber ve Kuran-o kerim ile ilgili kuşku ve itirazlara cevap verir.

Ankebut suresi 69 ayetten oluşur. Ankebut suresinin kaçıncı cüz olduğu merak edilir. Ankebut suresi 20 ve 21. cüzde yer alır, sure Kuranda  395. sayfada başlar ve 403. sayfada biter.

Ankebut Suresi Neye İyi Geliyor?

Ankebut suresi, düşmanın şerrinden korunmaya, hastalıklardan şifa bulmaya iyi geliyor. Bu sureyi okumanın sevabı hakkında Hazreti Muhammet (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Ankebut suresini okursa, yeryüzündeki bütün mü’minler ve münafıklar sayısınca sevap verilir.”

Ankebut suresi 60. ayet, rızık korkusuyla hicret etmekten çekinen kişilere, rızkı verenin Allah olduğunu anlatır.

Ankebut Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Ankebut suresi faziletleri şunlardır:

  • Bu sureyi okuyan, okumaya devam eden kişilere tüm insanlık kadar sevap verilir.
  • Bunalım geçiren kişilere bu sure okunması tavsiye edilir.
  • Herhangi bir hastalık için bu surenin tamamı yazılıp, hasta olan kişiye içirilirse Allah’ın izni ile şifa bulur.
  • Her gün 1 kere bu sureyi suya okuyan ve sonra içen kişinin unutkanlığı gider, hafızası güçlenir.
  • Düşmana karşı korunmak için okunur.
  • Ankebut suresi 30. ayeti, düşman şerrinden korunmak için okunur. Ankebut suresi 30. ayet, düşman kötülüğünden, şerrinden korunmak için besmele çekilerek okunur ve okunmaya devam edilir.
  • Ankebut suresi 46. ayet çare bulunamayan dertler için okunması tavsiye edilir. Çaresi bulunamayan, dermansız dertler için Ankebut suresi 46. ayet ve Rum suresi 17-20. ayetleri  72 kere okunması önerilir.

Ankebut Suresi Türkçe Okunuşu

1.Elif lam mım

2.E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun

3.Ve le kad fetennellezıne min kablihim fe le ya’lemennellahüllezıne sadeku ve le ya’lemennel kazibın

4.Em hasibellezıne ya’melunes seyyiati ey yesbikuna sae ma yahkümun

5.Men kane yercu likaellahi fe inne ecelellahi leat ve hüves semıul alım

6.Ve men cahede fe innema yücahidü li nefsih innellahe le ğaniyyün anil alemın

7.Vellezıne amenu ve amilus salihati le nükeffiranne ahüm seyyiatihim ve le necziyennehüm ahsenellezı kanu ya’melun

Ankebut suresi 8. ayet;

8.Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li 

tüşrike bı ma leyse leke bihı ılmün fe la tütı’hüma ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta’melun

9.Vellezıne amenu ve ameilus salihati le nüdhılennehüm fis salihıyn

10.Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi fe iza uziye fillahi ceale fitneten nasi keazzabillah ve lein cae nasrum mir rabbike le yekulünne inna künna meaküm e ve leysellahü bi a’leme bima fı suduril alemın

11.Ve le ya’lemennellahüllezıne amenu ve le ya’lemennel münafikıyn

12.Ve kalellezıne keferu lillezıne amenüt tebiu sebılena vel nahmil hatayaküm ve ma hüm bi hamilıne min hatayahüm min şey’ innehüm lekazibun

13.Ve le yahmilünne eskalehüm eskalem mea eskalihim ve leyüs’elünne yevmel kıyameti amma kanu yefterun

14.Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe lebise fıhim elfe senetin illa hamsıne ama fe ehazehümüt tufanü ve hüm salimun

15.Fe enceynahü ve ashabes sefıneti ve cealnaha ayetel lil alemın

16.Ve ibrahıme iz kale li kavmihı’büdüllahe vettekuh zaliküm hayrul leküm in küntüm ta’lemun

17.İnnema ta’büdune min dunillahi evsanev ve tahlükune ifka innellezıne ta’büdune min dunillahi la yemlikune leküm rizkan febteğu ındellahir rizka va’büduhü veşküru leh ileyhi türceun

18.Ve in tükezzibu fe kad kezzebe ümemüm min kabliküm ve ma aler rasuli illel belağul mübın

19.E ve lem yerav keyfe yübdiüllahül halka sümme yüıydüh inne zalike alellahi yesır

20.Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe bedeel halka sümmellahü yünşiün neş’etel ahırahinnellahe ala külli şey’in kadır

21.Yüazzibü mey yeşaü ve yerhamü mey yeşa’ ve ileyhi tuklebun

22.Ve ma entüm bi mu’cizıne fil erdı ve la fis semai ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr

23.Vellezıne keferu bi ayatillahi ve likaihi ülaike yeisu mir rahmetı ve ülaike lehüm azabün elım

24.Fema kane cevabe kavmihı illa en kaluktüluhü ev harrikuhü fe necahüllahü minen nar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü’minun

25.Ve kale innemet tehaztüm min dunillahi evsanem meveddete beyniküm fil hayatid dünya sümme yevmel kıyameti yekfüru ba’duküm bi ba’dıv ve yel’anü ba’duküm ba’dav ve me’vakümün naru ve ma leküm min nasırın

26.Fe amene lehu lut ve kale innı mühacirun ila rabbı innehu hüvel azızül hakım

27.Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kube ve cealna fı zürriyyetihin nübüvvete vel kitabe ve ateynahü ecrahu fid dünya ve innehu fil ahırati le mines salihıyn

28.Ve lutan iz kale li kavmihı inneküm le te’tunel fahışete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemın

29.E inneküm le ta’tuner ricale ve taktaunes sebıle ve te’tune fı nadıkümül münker fema kane cevabe kavmihı illa en kalu’tina bi azabillahi in künte mines sadikıyn.

Ankebut suresi 30. ayet;

30.Kale rabbinsurnı alel kavmil müfsidın

31.Ve lemma caet rusülüna ibrahıme bil büşra kalu inna mühliku elhi hazihil karyeh inne ehleha kanu zalimın

32.Kale inne fıha luta kalu nahnü a’lemü bi men fıha le nünecciyennehu ve ehlehu illemraetehu kanet minel ğabirın

33.Ve lemma en caet rusülüna lutan sıe bihim ve daka bihim zer’av ve kalu la tehaf ve la tahzen inna müneccuke ve ehleke illemraeteke kanet minel ğabirın

34.İnna münzilune ala ehli hazihil karyeti riczem mines semai bima kanu yefsükun

35.Ve le kad terakna minha ayetem beyyinetel li kavmiy ya’kılun

36.Ve ila medyene ehahüm şüayben fe kale ya kavmı’büdüllahe vercül yevmel ahıra ve la ta’sev fil erdı müfsidın

37.Fe kezzebuhü fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim casimın

38.Ve adev ve semude ve kad tebeyyene leküm mim mesakinihim ve zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm fe saddehüm anis sebıli ve kanu müstebsırın

39.Ve karune fir’avne ve hamane ve le kad caehüm musa bil beyyinati festekberu fil erdı ve ma kanu sabikıyn

40.Fe küllen ehazna bi zembih fe minhüm men erselna aleyhi hasıba ve minhüm men ehazethüs sayhah ve minhüm men hasefna bihil ard ve minhüm men ağrakna ve ma kanellahü li yazlimehüm ve lhakin kanu enfüsehüm yazlimun

41.Meselüllezınet tehazu min dunillahi evliyae ke meselil ankebut ittehazet beyta ve inne evhenel büyuti le beytül ankebut lev kanu ya’lemun

42.İnnallahe ya’lemü ma yed’une min dunihı min şey’ ve hüvel azızül hakım

43.Ve tilkel emsalü nadribüha lin nas ve ma ya’kılüha illel alimun

44.Halekallahüs semavati vel erda bil hakk inne fı zalike le ayetel lil mü’minın.

Ankebut suresi 45. ayet;

45.Ütlü ma uhıye ileyke minel kitabi ve ekımıs salah innes salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahü ya’lemü ma tasneun

46.Ve la tücadilu ehlel kitabi illa billetı hiye ahsenü illellezıne zalemu minhüm ve kulu amenna billezı ünzile ileyna ve ünzile ileyküm ve ilahüna ve ilahüküm vahıdüv ve nahnü lehu müslimun

47.Ve kezalike enzelna ileykel kitab fellezıne ateynahümül kitabe yü’minune bih ve min haülai mey yü’minü bih ve ma yechadü bi ayatina illel kafirun

48.Ve ma künte tetlu min kablihı min kitabiv ve la tehuttuhu bi yemınike izel lertabel mübtılun

49.Bel hüve ayatüm beyyinatün fı sudurillezine utül ılm ve ma yechadü bi ayatina illaz zalimun

50.Ve kalu lev la ünzile aleyhi ayatüm mir rabbih kul innemel ayatü ındellah ve innema ene nezırum mübın

51.E ve lem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yütla aleyhim inne fı zalike le rahmetev ve zikra li kavmiy yü’minun

52.Kul kefa billahi beynı ve beyneküm şehıda ya’lemü ma fis semavati vel ard vellezıne amenu bil batıli ve keferu billahi ülaike hümül hasirun

53.Ve yesta’ciluneke bil azab ve lev la ecelüm müsemmel la caehümül azab ve le ye’tiyennehüm bağtetev ve hüm la yeş’urun

54.Yesta’ciluneke bil azab ve inne cehenneme le mühıytatüm bil kafirun

55.Yevme yağşahümül azabü min fevkıhim ve min tahti erculihim ve yekulü zuku ma küntüm ta’melun

56.Ya ıbadiyellezıne amenu inne erdıy vasiatün fe iyyaye fa’büdun

57.Küllü nefsin saikatül mevti sümme ileyna türceun

58.Vellezıne amenu ve amilus salihati le nübevviennehüm minel cenneti ğurafen tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nı’me ecrul amilın

59.Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun

60.Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım

61.Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda ve sehharaş şemse vel kamera le yekulünnellah fe enna yü’fekun

62.Allahü yebsütur riska li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdiru lehv innellahe bi külli şey’in alım

63.Ve lein seeltehüm men nezzele mines semai maen fe ahya bihil erda mim ba’di mevtiha le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya’kılun.

Ankebut suresi 64. ayet;

64.Ve ma hazihil hayatüd dünya illa lehvüv ve leıb ve inned darel ahırate le hiyel hayevan lev kanu ya’lemun

65.Fe iza rakibu fil fülki deavüllahe muhlisıyne lehüd dın felemma neccahüm ilel berri izahüm yüşrikun

66.Li yekfüru bima ateynahüm ve li yetemetteu fe sevfe ya’lemun

67.E ve lem yerav enna cealnü haramen aminev ve yütehattafün nasü min havlihim e fe bil batıli yü’minune ve bi nı’metillahi yekfürun

68.Ve men azlenü minmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bil hakkı lemma caeh e leyse fı cehenneme mesvel lil kafirın

69.Vellezıne cahedu fına le nehdiyennehüm sübülena ve innellahe le meal muhsinın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu