Din

Kün Fe Yekün Ne Demek? Kün Fe Ye Kün Duası Hangisi?

Kün fe yekün, Kur’an’ın bazı ayetlerinde geçen bir ayettir. Bu ayet oldukça faziletli ve sırlıdır. Dünyevi ve uhrevi her türlü hacet için bu dua okunabilir. Oldukça faziletli olan kün fe yekün duası ne demek? Kün fe yekün duası abdestsiz okunur mu, nasıl okunur? Merak edilenleri sizler için derledik…

Kün Fe Yekün Duası Hangisi?

Kün fe yekün, Kuran’ın bazı ayetlerinde geçer. Bakara Suresi 117. ayeti, Nahl Suresi 40. ayet, Al-i İmran Suresi 6. 47. ve 59. ayetleri, En’am Suresi 73. ve 19. ayetleri, Meryem Suresi 35. ve 36. ayetleri, Mümin Suresi 68. ayetleri ve Yasin Suresi 40. ve 82. ayetlerinde geçer.

Kün Fe Yekün Ne Demektir?

Kün Fe Yekün; Ol der ve olur! demektir. Allah’ın (c.c) yaratma kudretini anlatır.

Kün; ol demektir.

Feyekün ise ‘oluverir’ anlamına gelir.

Kün Fe Yekün Faziletleri

Kün fe yekün, birçok surede geçen bir ayettir. Özellikle Yasin Suresinin 40. ve 82. ayetinde geçen ayet birçok hacet için okunur.

Yasin Suresinde geçen kün fe yekün ayeti 1001 defa okunması tavsiye edilir.

1001 kun fe yekun hacet için özellikle ramazanın son on günü okunması tavsiye edilir.

Kün Fe Yekün Duası

Bismillâhirrahmânirrahîym

Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Bakara Suresi 117

Gâle kezâlikillâhu yahluku mâ yeşâ’(yeşâu) izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Ali İmran Suresi 47

İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem(âdeme), halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Ali İmran Suresi 59

Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), ve yevme yekûlu kun fe yekûn. Enam Suresi 73

İnnemâ kavlunâ li şey’in izâ eradnâhu en nekûle lehu kun fe yekûn. Nahl Suresi 40

Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhânehu, izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Meryem Suresi 35

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82

Huvellezî yuhyî ve yumît(yumîtu), fe izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Mumin Suresi 68.

Allahumme bi hakki hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ikdiy haceti fiddarayni inneke ala külli sey`in gadiyr.

Kün Fe Yekûn Duası Tam Hali ve Uygulaması

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym  Bismillâhirrahmânirrahîym

Ve Salallahu ala Nebiyyil keriym. Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rahiym.

 • Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hûve. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn. Haşr Suresi 23
 • E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn. Ali İmran Suresi 83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. İhlas Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • İzâ câe nasrullahi velfethu ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ. Nasr Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ. Ve yensurakallahü nasran aziza. Fetih Suresi 1-2-3
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ. Ve yensurakallahü nasran aziza. Fetih Suresi 1-2-3
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Nasrun minallâhi ve fethun karîbun, ve beşşiril mu’minîn Saff Suresi 13
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn. Ali İmran Suresi 83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Gâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Bakara Suresi 156
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Ves semâi vet târıkı Ve mâ edrâke mât târık. En necmus sâkıb. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız. Felyanzuril insânu mimme hulık. Hulika min mâin dâfik. Yahrucu min beynis sulbi vet terâib. İnnehu alâ rac’ıhî le kâdir. Yevme tubles serâir. Fe mâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır. Ves semâi zâtir rac’ı vel ardı zâtis sad’ı. İnnehu le kavlun faslun. Ve mâ huve bil hezl. İnnehum yekîdûne keyden ve ekîdu keydâ. Femehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ. Tarık Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Ye’tîhâ rızkuhâ ragaden min kulli mekânin Nahl Suresi 112
 • Vallâhu hayrur râzıkîn. Cuma Suresi 11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Mâ indekum yenfedu ve mâ indallâhi bâk(bâkın) Nahl Suresi 96
 • Vallâhu hayrur râzıkîn. Cuma Suresi 11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm Mülk Suresi 22
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Li îlâfi kureyşin Îlâfihim rıhleteş şitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzâl beyt. Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf. Kureyş Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83

üç defa;

YA RABBI, YA RABBI, YA RABBI, YA ALLAH, YA ALLAH, YA ALLAH

 • Kulillâhümme mâlikel mülki tû’til mülke men teşâu ve tenziul mülke mimmen teşâ’, ve tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâ’, bi yedikel hayru inneke alâ kulli şey’in gadîr. Ali İmran Suresi 26
 • Tûlicül leyle fîn nehâri ve tûlicün nehâra fîl leyl, ve tühricül hayya minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy, ve terzugu men teşâu bi ğayri hısâb. Ali İmran Suresi 27
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Eşhedü en lâ ilahe ilallahü vahdehü la serike lehü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü
 • Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve sellim eciybu eyyühel melaiketü ver ruhaniyyun müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dagveti fi kadai haceti…

Dua bittikten sonra istenilen hacetler Allah’tan istenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu